Valuta
Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica
[email protected]

Uslovi korišćenja i privatnost

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem mesto.rs servisa. Servis se nalazi na internet adresi https://mesto.rs (u daljem tekstu: Servis) i predstavlja uslugu informacionog društva, bilo da se Servisu pristupa putem interneta ili putem aplikacije za mobilne uređaje, koju pruža mesto.rs.

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između nas kao sajt mesto.rs i svakog pojedinog korisnika Servisa. Sajt omogućava korišćenje Servisa fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja, na način i pod uslovima pod kojima se pruža usluga informacionog društva.

Pristupom i korišćenjem Servisa sajta, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva.

Na svaki pristup sadržajima Servisa, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Poslovanje sajta putem ovog Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o oglašavanju, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Sajt je posvećen očuvanju i primeni prava zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Servis nije zamena za profesionalnu konsultantsku uslugu prodaje i iznajmljivanje nepokretnosti (nekretnina) ili bilo koje druge usluge koje nisu navedene u ovim Uslovima, niti sajt pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim opisane usluge informacionog društva. Sajt ni na koji način ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici (osim uz prethodnu saglasnost korisnika koji je sadržaj postavio) ili koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju ona lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je sadržaj preuzet.

Mesto.rs ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Mesto.rs putem Servisa pruža uslugu informacionog društva.

Servis je namenjen kako onima koji oglašavaju nepokretnosti, tako i onima koji ih traže radi zakupa ili kupovine. Servis omogućava korisnicima internet pristup sadržaju koji je nastao prikupljanjem javno dostupnih podataka, kao i sadržaju postavljenom od strane Korisnika, isključivo bez ikakve naplate.

Servis omogućava korisnicima Servisa internet oglašavanje pod uslovima i na način propisanim Zakonom o oglašavanju.

Korisnicima usluga koje putem Servisa pruža ovaj sajt smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici (agencije i fizička lica).

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja:

Bez prijave ili registracije na Servis. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Servisu, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.

Registrovani korisnik može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj: komentare i ocene.

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na Servis, sajt Mesto.rs ne moderira, modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu.

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaj kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik, odnosno korisnik, svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio. Postavljanjem sadržaja, korisnik dozvoljava sajtu Mesto.rs da bez ikakve naknade isti iskoristi za sopstvene promotivne ili edukativne potrebe i da ga u tom smislu može izmeniti i modifikovati prema svrsi tih potreba, bez navođenja imena odnosno podataka o autoru sadržaja.

Registrovani korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na Servis, ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Mesto.rs će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu i na čiji sadržaj ne može da utiče.

Svakom pojedinačnom prijavom na Servis, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na Servisu i mogućnost postavljanja sadržaja. Registrovani korisnik može da podesi svoj nalog i dodeli mu ili promeni ime.

Postavljanjem sadržaja na Servis, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Mesto.rs da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za deaktivaciju svog korisničkog naloga.

Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene smernice.

Mesto.rs ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji registrovani korisnik, postavi na Servis.

Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni sajta Mesto.rs, uključuje (ali nije ograničen na):

 • unošenje sadržaja u pogrešne rubrike (npr. navođenje broja telefona u polje koje nije predviđeno za to)
 • pogrešno kategorisanje sadržaja (npr. postavljanje oglasa koji nisu relevantni za kategoriju u kojoj se oglašavaju)
 • ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta) kada je predmet oglašavanja kupovina ili tražnja (kupovina stana, tražim cimera ili stan…)
 • unošenjem neispravnih slika u oglas (npr. lošeg kvaliteta; sa naknadno dodatim kontakt telefonom, logotipom drugog sajta ili firme, tekstom prodato i sl.)
 • otvoreno uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu ili pojedinca
 • uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe
 • eksploatiše ljude na seksualni ili nasilni način
 • sadrži nagost, preterano nasilje ili uvredljiv sadržaj ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle
 • traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina
 • javno objavljuje informacije koje predstavljaju ili stvaraju rizik po privatnost ili bezbednost bilo koje osobe
 • sadrži ili promoviše informacije za koje znate da su netačne ili koje navode na pogrešan zaključak ili promovišu nedozvoljene aktivnosti ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan ili klevetnički
 • sadrži ili promoviše nedozvoljenu ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe
 • uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“
 • sadrži stranice sa ograničenim pristupom ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke ili skrivene stranice ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama)
 • podstiče ili promoviše kriminalne aktivnosti ili poslove ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti ili pronalaženje ili kreiranje računarskih virusa
 • traži lozinke ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika
 • uključuje druge komercijalne aktivnosti i/ili prodaju van svrhe Servisa, bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama ili piramidalne šeme
 • uključuje fotografiju ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe
 • krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koje su nedozvoljene ili zabranjene na Servisu:

 • kriminalne ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne
 • oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih ili nedozvoljenih načina korišćenja Servisa
 • pokušaj da se zaobiđe ili izmeni, podsticanje ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija ili softvera koji su deo Servisa
 • falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi ili na bilo koji drugi način korišćenje Servisa za slanje izmenjenih, prevarantskih ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor
 • aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka ili programa koji prekidaju, uništavaju ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje ili pristup računaru ili računarskoj mreži
 • mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta ili mreže
 • prekrivanje ili zamagljivanje oglašavanja preko banera na stranici profila korisnika ili bilo kojoj stranici Servisa preko HTML/CSS-a ili na neki drugi način
 • uključujući HTML, CSS ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja
 • bilo koje automatsko korišćenje sistema, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika ili video zapisa
 • mešanje, prekidanje ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa, na mreži ili uslugama povezanim sa Servisom
 • imitiranje ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica
 • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku ili odavanje lozinke trećim licima ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov
 • prodaja ili prenos korisničkog profila na neki drugi način
 • korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo ili povredilo neko lice i pokušaj da se to uradi
 • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, prihvatanje uplate ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe
 • brisanje ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja
 • korišćenje meta oznaka ili drugog skrivenog teksta ili metapodataka pomoću Kompanijskog imena, žiga, URL adresa ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Kompanije,
 • pokušaj da se ispita, skenira ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa ili prekrše bilo koje bezbednosne mere ili mere provere identiteta
 • prikupljanje ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole
 • imitiranje ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta ili drugog oblika socijalnog inženjeringa ili drugi vidovi prevare
 • korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, povreda Servisa ili bezbednosti mreže.

Sajt Mesto.rs ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. Mesto.rs može istražiti sva prijavljena kršenja svojih smernica i drugih prijava i može preduzeti bilo koje pravne ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Mesto.rs će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje smernica, odnosno kršenje zakona. Mesto.rs zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge sajta Mesto.rs koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova ili u slučaju da sajt Mesto.rs  ne može da verifikuje ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje sajtu Mesto.rs.

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između sajta Mesto.rs i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Mesto.rs i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za pravna, odnosno Osnovni sud u Beogradu za fizička lica.

Na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica ili fizičkih i pravnih lica. Mesto.rs ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Servisa, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.